IMPO Schaffhausen, Fronwagplatz

IMPO Schaffhausen, Fronwagplatz
Fronwagplatz 27
8200 Schaffhausen