Chez Fritz

Chez Fritz
Bahnhofstrasse 5
9470 Buchs